Αναμένονται: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή /και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 45% του προϋπολογισμού

Σε διαβούλευση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα στοχεύει στην πραγματική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια. Στο επίκεντρό του θα βρίσκονται τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα αίτησης ένταξης στο νόμο από τις αρχές του 2016.

Στοχεύει στην άρση των προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον προηγούμενο και τη δημιουργία μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας, με στόχο τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και την τόνωση της απασχόλησης. Οι κεντρικοί πυλώνες του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας είναι οι ακόλουθοι:

  • -Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού
  • -Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
  • -Η υποβοήθηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, θεσπίζεται το αναπτυξιακό συμβούλιο. Η βασική του λειτουργία θα είναι η διατύπωση λεπτομερούς «οδικού χάρτη» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ύστερα από λεπτομερή διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Θα γίνει προσπάθεια να απαλλαγεί το νέο πλαίσιο από σφάλματα τόσο στη δομή όσο και στις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που ίσχυαν στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους. Άμεσο στόχο της νέας πολιτικής ηγεσίας αποτελεί η επίτευξη της πλήρους διαφάνειας & της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου ανταπόκρισης στις προβλεπόμενες επιμέρους διαδικασίες μέχρι να φτάσει η εκταμίευση της εγκεκριμένης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων.

Προβλέπεται η διατήρηση της επιχορήγησης ως βασική μορφή ενίσχυσης των επιχειρήσεων και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων κινήτρων τα οποία θα περιλαμβάνουν και νέες μορφές όπως η ενίσχυση του επιτοκίου, δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, φορολογικές απαλλαγές αλλά και συνδυασμό των παραπάνω κινήτρων.

Οι βασικές προτεραιότητες – στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν μέσω του νέου νομικού πλαισίου το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση είναι, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας:

  • η ένταξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αξιακές αλυσίδες
  • η ενίσχυση της παραγωγικής δομής της χώρας
  • η προσέλκυση ξένων επενδύσεων
  • η διάχυση της τεχνολογίας – καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • οι επίτευξη συνεργειών μεταξύ εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να φτάσει έως το 45%. Το ύψος του ποσοστού καθορίζεται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1-7-2014.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει λάβει τις προτάσεις από τους φορείς της ελληνικής αγοράς για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας αυτών ώστε να φτάσει το κείμενο του νόμου, στο επόμενο διάστημα, στη Βουλή προς ψήφιση με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη έναρξη εφαρμογής του.