Καλωσορίσατε!

Ομάδα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ε.Ειδρύθηκε το 2007 με σκοπό  να παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνώσεων υψηλής εξειδίκευσης στις επιχειρήσεις και  στους Δημόσιους Φορείς.

Διαθέτει πλέον σήμερα  διευρυμένο δίκτυο συνεργατών στην Σπάρτη, στην Αθήνα και στην Χαλκίδα με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχοντας  πεδίο δραστηριότητας της ,το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Συνδυάζοντας την εμπειρία , το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο των στελεχών της και την υψηλή εξειδίκευση,  παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να έχουν ολοκληρωμένες αναλύσεις , μελέτες και λύσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης  ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Σχεδιάζει τις κατάλληλες στρατηγικές οργάνωσης  και ανάπτυξης επιχειρήσεων ,εκπονεί  ολοκληρωμένα  επιχειρηματικά σχέδια και παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση έργων.


Υπευθυνότητα και Εξειδίκευση

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ε.Ε. παρέχει  ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών , γνώσεων υψηλής εξειδίκευσης  και ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων ,στις επιχειρήσεις και  στους Δημόσιους Φορείς όπως :  

  • Ολοκληρωμένα σχέδια στρατηγικής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και συντονισμού επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας.
  • Μελέτη ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Μελέτη επενδυτικών σχεδίων για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  • Μελέτη, κατάρτιση και κατάθεση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, αγροτών και δημοσίων φορέων για υπαγωγή σε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ .
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση έργων (συντονισμός, έλεγχος και διοίκηση υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Μελέτη , οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το  ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το θεμελιώδες δομικό στοιχείο για την φιλοσοφία, την  ανάπτυξη  και την βιωσιμότητα  της  εταιρείας.

Τα στελέχη μας, με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εργασιακή εμπειρία, διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την επιστημονική συγκρότηση των υπηρεσιών μας. Η εταιρία αναπτύσσει δίκτυο ερευνητών και συνεργατών σε πανελλαδική κλίμακα και   εντάσσει  στο στελεχιακό της δυναμικό  επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. Επίσης, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών της αγοράς, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη των πελατών της. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ανθρώπων μας, η προσήλωση στην ποιοτική, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.